Opțiune de cumpărare, Ești pregătit pentru a găsi casa visurilor tale?

opțiune de cumpărare

Model de pact de opţiune de cumpărare [1] 1.

opțiune de cumpărare

CNP …………. Subsemnatul O mă ofer, în mod irevocabil, să cumpăr imobilul proprietatea lui B situat în ….

Oferta de cumpărare este valabilă până la data de Pe toată durata de valabilitate a ofertei, nu voi dispune de preţ, pe care l-am consemnat la dispoziţia lui Opțiune de cumpărare în contul nr.

B poate ridica preţul dacă în termenul de opţiune optează să-mi vândă imobilul. Eu, O precizez că toate cheltuielile ocazionate de autentificarea acceptării prezentei oferte de către Bca şi de îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară mă privesc în exclusivitate.

opțiune de cumpărare

Subsemnatul B în calitate de proprietar al imobilului am luat cunoştinţă de ofertă şi mă voi pronunţa asupra ei până la termenul stabilit. Actul de acceptare a ofertei va fi întocmitîn formă autentică şi mă oblig să-l comunic ofertantului, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa La data când primesc confirmarea voi intra în posesia preţului consemnat de ofertant pe numele meu.

opțiune de cumpărare

La data întocmirii actului de acceptare a ofertei, voi prezenta toate înscrisurile doveditoare ale dreptului de proprietate, extrasul de carte funciară pentru autentificare, care va face dovada că deţin şi exercit singur dreptul de proprietate, fără vreo limitare a vreunui opțiune de cumpărare al său şi că imobilul nu este grevat de sarcini de nici o natură.

Subsemnatul B mă oblig să nu înstrăinez imobilul până la data când voi opta, scop opțiune de cumpărare care consimt la notarea acestei limitări a dreptului meu de dispoziţie în Cartea Funciară a imobilului, în temeiul art. La dat întocmirii actului de acceptare a ofertei, îmi asum obligaţia să achit impozitul pe venitul realizat din transferul proprietăţii imobiliare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

opțiune de cumpărare

Tehnoredactat la Ofertant,                                                          Beneficiar.

Informațiiimportante