Venituri suplimentare în casă

Stagii de cotizare | Casa Județeană de Pensii Timiș

venituri suplimentare în casă

Home Stagii de cotizare Stagii de cotizare Conform prevederilor Legii nr. Pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii şi cetăţenii români, cetăţenii altor state şi apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional la care România este parte.

Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze venituri suplimentare în casă prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi.

CUM SA AI UN VENIT PASIV - Totul despre veniturile pasive

I; III. Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

I şi II din lege, precum şi asiguraţii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, alţii decât cei care depun declaraţie individuală de asigurare, denumite în continuare angajatori sau entităţi asimilate angajatorului, cât şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art.

  • Contracte de asigurare | Casa Județeană de Pensii Mureș
  • Câștiguri pe internet videoclipuri reale
  • Stagii de cotizare | Casa Județeană de Pensii Timiș
  • Corona Virus - Anunt Intrum Romania Cum să vă creșteți semnificativ venitul lunar Uneori există posibilitatea ca atunci când vă întocmiți bugetul și trageți linie să constatați că fondurile rămase nu sunt întocmai aşteptărilor.
  • Scurt ghid privind impozitul pe venit
  • Chiar și o sumă modică poate face diferența atunci când doriți să vă plătiți datoriile sau să creșteți suma lunară pe care o dedicați investițiilor.
  • DECIZIE 6 11/02/ - Portal Legislativ

III din lege, sunt obligate să întocmească şi să depună, la organul fiscal central, declaraţia nominală de asigurare. Pentru perioadele de după 31 martieinformaţiile preluate din declaraţia nominală de asigurare prevăzută la art.

venituri suplimentare în casă

În situaţiile în care, pentru perioadele de după 31 martiederularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului anual, pot fi valorificate şi alte acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii.

Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute revine persoanei în cauză.

venituri suplimentare în casă

Persoanele prevăzute la art. IV din lege sunt asigurate în sistemul public de pensii pe baza declaraţiei individuale de asigurare, sau după caz pe baza declaraţiei nominale de asigurare, înregistrate la organul fiscal competent.

venituri suplimentare în casă

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii. Contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive.

venituri suplimentare în casă

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui venituri suplimentare în casă adiţional la contractul de asigurare socială.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială în baza căruia se calculează contribuţia de asigurări sociale se modifică, din iniţiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, venituri suplimentare în casă notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

Contractul de asigurare socială se încheie între: — persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi — casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă formularul tipizat descarcă aici şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii. Documente necesare  la venituri suplimentare în casă contractului Documentele care se prezintă la încheierea contractului de asigurare socială: a actul de identitate —  certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurător; b actul de identitate al reprezentantului, precum şi actul care atestă calitatea acestuia, după caz. Important la completarea contractului Venitul lunar asigurat VA  înregistrat în contract: — nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; — poate fi modificat prin depunerea unui act adiţional la contractul de asigurare socială formular tipizat.

În sistemul public de pensii, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal al asiguratului.

Aceste date sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP, şi de oricare altă autoritate, instituţie publică sau altă instituţie care deţine astfel de informaţii.

Cum să vă creșteți semnificativ venitul lunar

Venituri suplimentare în casă vederea realizării atribuţiilor privind evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale, CNPP şi casele venituri suplimentare în casă de pensii pot efectua, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe bază de protocoale, schimburi de informaţii cu alte instituţii publice şi autorităti.

Constituie stagiu de cotizare şi timpul util la pensie realizat de agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în condiţii speciale se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează: a 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă; b 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă.

venituri suplimentare în casă

În sistemul public de pensii, obligaţiile şi prestaţiile de asigurări sociale se achită în monedă naţională. În cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite în moneda altor ţări pe teritoriul României, contribuţiile se plătesc în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României din data stabilită pentru plata acestor drepturi.

Ce trebuie să faceţi dacă aţi avut venituri din Activităţi impuse pe bază de norme de venit Explicaţii Pentru persoanele fizice autorizate PFA care realizează venituri din activităţi independente şi desfăşoară activităţi cuprinse în nomenclatorul stabilit de direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale, individual, fără angajaţi, venitul net se poate determina pe bază de norme anuale de venit.

Informațiiimportante